Your style, my inspiration

user.png Register      arrow.png Sign in

 

TopSaleAlgorithmTM ( TSA )  Project 

  

 " เป็น Project ที่หาสาเหตุที่แท้จริงของคนส่วนใหญ่ที่ทำให้ยอดไม่ถึงเป้าคืออะไร ?

การขายแบบ แบบไม่ขาย คนไม่ชอบขาย ทำยังไง?

รวมถึงการขายโดยใช้คนน้อย แต่ได้ยอดเยอะ ต้องทำอย่างไร? "2 December 2017

 Bazaar Hotel


42744c956e69d26e197650f8bd81f9d8.jpg