Your style, my inspiration

user.png Register      arrow.png Sign in

อาสาเลี้ยงเด็ก บ้านเด็กอ่อนพญาไท

กันยายน 2556 – มกราคม 2557

บริษัทได้ผลัดเปลี่ยนพนักงานเพื่อเข้าร่วมเป็ นพี่เลยี ้ งอาสาเลยี ้ งน้องที่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เพื่อเสริมสร้างความรักและพัฒนาการให้แก่เด็กๆ ที่ได้ทางศูนย์อุปการะอยู่

เป็นเวลาสี่เดือนที่พนักงานเข้าร่วม ได้เห็นพัฒนาการ และการเติบโตของน้องๆ มีความสุขทัง้ ผู้ให้และผู้รับ

VolunteersDetail.jpg