Your style, my inspiration

user.png Register      arrow.png Sign in

Inspire Day ต้อนรับปีใหม่ 2558

บริษัทได้จัดกิจกรรม Inspire Day เพื่อต้อนรับช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558

ขอเชิญร่วมงาน สัมนาทางการแพทย์รูปแบบใหม่

Inspire The Differences: ธุรกิจแพทย์ความงามกับตวามสำเร็จที่แตกต่าง

อาสาเลี้ยงเด็ก บ้านเด็กอ่อนพญาไท

บริษัทได้ผลัดเปลี่ยนพนักงานเพื่อเข้าร่วมเป็นพี่เลี้ยงอาสาเลี้ยงน้อง ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

ทริปทำบุญ โคราช วัดเขาแผงม้า

ทริปทำบุญ โคราช วัดเขาแผงม้า, วัดป่าทรัพย์ทวีและวัดป่ารัตนวัน

ทริปไหว้พระทำบุญ อยุธยา

ทริปไหว้พระทำบุญ อยุธยา 27 ตุลาคม 2555

Rebranding

บริษัทได้ทำการ rebranding อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2557

สวัสดีปีใหม่ 2557

ทางบริษัทได้ออกเยี่ยมสวัสดีปี ใหม่และมอบของขวัญปี ใหม่ของทางบริษัทให้แก่ลูกค้า